© Drobot Dean - stock.adobe.com

Rzemiosło w Niemczech

W ponad przeszło milionie zakładów rzemieślniczych w Niemczech jest zatrudnionych około 5,16 mln pracowników. Rzemiosło stanowi więc swoistą potęgę gospodarczą.

co się liczy dla rzemiosła

Do rzemiosła zalicza się ponad 130 zawodów z obszarów budownictwa i rozbudowy, metalurgii, elektryki, związanych z obróbką drewna, tworzywami sztucznymi, tekstyliami, z żywnością, zdrowiem oraz rzemiosło artystyczne. W Niemczech bycie rzemieślnikiem nie wynika z wielkości lub obrotu zakładu lecz z ustawy. To niemiecka ustawa o rzemiośle reguluje, jakie zawody zaliczają się do rzemiosła.

 • Załącznik A: wszystkie zawody, których warunkiem samodzielnego ich wykonywania jest posiadanie dyplomu mistrzowskiego
 • Załącznik B1: wszystkie zawody rzemieślnicze, w których egzamin mistrzowski może być zdany dobrowolnie
 • Załącznik B2: zawody zbliżone do rzemieślniczych

Zakłady, które można przyporządkować tym zawodom, muszą być członkami jednej z 53 izb rzemieślniczych na terenie całych Niemiec.

Izba Rzemieślnicza 

Izby oferują szeroki zakres usług, od doradztwa technicznego, gospodarczego, prawngo, aż do bogatej oferty w zakresie kształcenia zawodowego oraz dokształcania. Prowadzą one rejestr rzemieślników i odpowiadają za egzaminy dające uprawnienia zawodowe.

Kiedy podlegają Państwo obowiązkowi rejestracji w izbie handlowej?

Zakłady rzemieślnicze z UE, które tylko tymczasowo chciałyby świadczyć wymagającą zezwolenia działalność objętą załącznikiem A, muszą uprzednio zameldować się w izbie rzemieślniczej (Dienstleistungsanzeige – Zgłoszenie prowadzenia działalności usługowej). Zakłady rzemieślnicze, które tylko tymczasowo chciałyby wykonywać działalność objętą załącznikiem B1 i B2, nie muszą rejestrować swojej dzialalności. Rejestracji dokonuje się w izbie rzemieślniczej okręgu, w którym ma być po raz pierwszy podjęta dana działalność.  

zaświadczenie UE

Izba rzemieślnicza dokonuje najpierw sprawdzenia kwalifikacji właściciela albo kierownika zakładu i wystawia tzw. zaświadczenie UE („Zaświadczenie stwierdzające charakter i rodzaj wykonywanej działalności”). Służy ono zagranicznym zakładom jako poświadczenie o zezwoleniu na wykonywanie  w Niemczech działalności podlegającą zezwoleniu i dlatego należy je zawsze mieć przy sobie. To zaświadczenie jest ważne 12 miesięcy i po upływie tego czasu musi być przedłużone.

Zaświadczenie UE z reguły podlega opłacie. Wniosek o nie można złożyć za pomocą tego formularza (Download Zgłoszenie wykonywania usług). Opłata w Izbie Rzemieślniczej we Flensburgu wynosi 102,00 euro. Przedłużenie jest bezpłatne. 

Wydanie zaświadczenia UE wymaga posiadania przez Państwa (właściciela zakładu) albo przez zatrudnionego kierownika zakładu odpowiednich kwalifikacji. Sposób w jaki należy to udokumentować, jest zależny od tego, czy dana działalność podlega w kraju macierzystym obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wykonywanie danego zawodu.

Działalność podlega obowiązkowi uzyskania pozwolenia w kraju macierzystym

W tym przypadku muszą Państwo udokumentować posiadanie pozwolenia w kraju macierzystym. Dokumenty, które należy przedłożyć:

 • kopia dowodu osobistego wnioskodawcy
 • wyciąg z rejestru handlowego
 • tzw. zaświadczenie UE („Zaświadczenie stwierdzające charakter i rodzaj wykonywanej działalności”)
 • potwierdzenie posiadania pozwolenia na daną działalność w kraju macierzystym

Wszystkie zaświadczenia muszą zostać przedłożone jako kopia poświadczona oraz uwierzytelnione tłumaczenie .

Działalność nie podlega obowiązkowi uzyskania pozwolenia w kraju macierzystym

W tym przypadku należy udokumentować posiadanie uregulowanego przepisami państwowymi wykształcenia zawodowego. Jeśli nie jest to możliwe, należy udokumentować posiadanie co najmniej rok doświadczenia zawodowego w tym zakresie w trakcie ostatnich 10 lat. Dokumenty, które należy przedłożyć:

 • kopia dowodu osobistego wnioskodawcy
 • wyciąg z rejestru handlowego
 • tzw. zaświadczenie UE („Zaświadczenie stwierdzające charakter i rodzaj wykonywanej działalności”)
 • kopia świadectwa czeladniczego
 • inne poświadczenia doświadczenia zawodowego.  

Wszystkie zaświadczenia muszą zostać przedłożone jako kopia poświadczona oraz tłumaczenie uwierzytelnione.

Kontakt

Prosimy o kontakt z nami, jeśli potrzebują Państwo informacji o tym, jakie zaświadczenia mogą zostać przez nas uznane. Informacji udzielamy w języku niemieckim, angielskim i duńskim.


Handwerkskammer Flensburg
Handwerksrolle wegen Dienstleistungsanzeige
Johanniskirchhof 1-7
24937 Flensburg
+49 461 866-0

E-Mail:  info@hwk-flensburg.de
Betreff: Handwerksrolle wegen Dienstleistungsanzeige

Prosimi o wypełnienie formularzy czytelnie w języku niemieckim. Wszystkie wymagane dokumenty należy składać  uwierzytelnionione przez tłumacza języka niemieckiego.

Najpierw izba rzemieślnicza sprawdza kwalifikacje zawodowe właściciela lub kierownika zakładu. Jeśli są one wystarczające, zakład zostaje zarejestrowany jako członek izby rzemieślniczej. Rejestracja i członkostwo są płatne. Każda izba  rzemieślnicza udzieli Państwu informacji o wysokości opłat . Od momentu rejestracji członek izby uzyskuje prawo do korzystania z bogatej oferty usługowej izby rzemieślniczej.        

Warunkiem wpisu rzemiosł z załącznika A jest posiadanie przez właściciela lub kierownika zakładu niemieckiego dyplomu mistrzowskiego lub porównywalnych kwalifikacji zawodowych.

Wniosek o pozwolenie na zasadzie wyjątku

Jeśli przedłożenie niemieckiego dyplomu mistrzowskiego lub udokumentowanie porównywalnych kwalifikacji zawodowych nie jest możliwe, obywatel UE, EOG lub Szwajcarii może złożyć wniosek o pozwolenie na zasadzie wyjątku.

Zgodnie z rozporządzeniem UE/EOG o rzemiośle zezwolenie na zasadzie wyjątku otrzymują osoby, które prowadzą w Niemczech filię przedsiębiorstwa oraz wykonywały następujące czynność w innym kraju członkowskim:

 •  co najmniej 6 lat nieprzerwanie prowadziły samodzielną działalność gospodarczą w danym zawodzie lub pracowały na stanowisku kierownika zakładu lub
 •  co najmniej 3 lata nieprzerwanie prowadziły samodzielną działalność gospodarczą lub pracowały na stanowisku kierownika zakładu, po uprzednim ukończeniu min. trzyletniego kształcenia zawodowego w tym zawodzie lub
 • co najmniej 4 lata nieprzerwanie prowadziły samodzielną działalność gospodarczą lub pracowały na stanowisku kierownika zakładu, po uprzednim ukończeniu min. dwuletniego kształcenia zawodowego w tym zawodzie
 • co najmniej 3 lata nieprzerwanie prowadziły samodzielną działalność gospodarczą i min. 5 lat pracowały jako pracownik zależny lub
 • co najmniej 5 lat nieprzerwanie pracowały na stanowisku kierowniczym, z tego min. 3 lata zakres ich obowiązków obejmował zadania o charakterze technicznym oraz odpowiedzialność za min. jeden wydział przedsiębiorstwa, po uprzednim ukończeniu min. trzyletniego kształcenia zawodowego w tym zawodzie

oraz

 • wykonywana działalność, której dotyczy wniosek o pozwolenia na zasadzie wyjątku, odpowiada w istotnych punktach wymogom niezbędnym do wykonywania danego rzemiosła w Niemczech.

w pierwszych pięciu przypadkach działalność może od daty złożenia takiego wniosku nie może zakończyć się później niż dziesięć lat temu .

Do udokumentowania, że spełniają Państwo powyższe warunki konieczne są:

 • kopia dowodu osobistego
 • zaświadczenie  UE(„Zaświadczenie stwierdzające charakter i rodzaj wykonywanej działalności”)
 •  wystawione przez właściwy organ kraju macierzystego
 • aktualny wyciąg w rejestru handlowego kraju macierzystego, z którego wynika, że zakład jest tam zarejestrowany oraz jaką działalność prowadzi
 • ew. świadectwa pracy, w przypadku pracy zależnej
 • później: niemieckie zgłoszenie działalności gospodarczej

 Wszystkie zaświadczenia muszą zostać przedłożone jako kopia poświadczona oraz tłumaczenie uwierzytelnione. 

Kontakt

Prosimy o kontakt z nami, jeśli potrzebują Państwo uprzedniej informacji o tym, jakie zaświadczenia mogą zostać przez nas uznane. Informacji udzielamy w języku niemieckim, angielskim i duńskim.

Handwerkskammer Flensburg
Handwerksrolle wegen EU-Ausnahmebewilligung
Johanniskirchhof 1-7
24937 Flensburg
+49 461 866-0

E-Mail:  info@hwk-flensburg.de
Betreff: Handwerksrolle wegen EU-Ausnahmebewilligung

Prosimi o wypełnienie formularzy czytelnie w języku niemieckim. Wszystkie wymagane dokumenty należy składać  uwierzytelnionione przez tłumacza języka niemieckiego.

Wpis i członkostwo podlegają opłacie. Bliższe informacje co do wysokości opłat uzyskają Państwo na zapytanie. Od momentu wpisu członek izby uzyskuje prawo do korzystania z bogatej oferty usługowej izby rzemieślniczej.

Wymagane dokumenty:

 • kopia dowodu osobistego
 • wniosek o wpis
 • później: niemiecki wpis do rejestru działalności gospodarczej

Kontakt

Prosimy o kontakt z nami, jeśli potrzebują Państwo uprzedniej informacji o tym, jakie zaświadczenia mogą zostać przez nas uznane. Informacji udzielamy w języku niemieckim, angielskim i duńskim. 


Handwerkskammer Flensburg
Handwerksrolle wegen Eintragung
Johanniskirchhof 1-7
24937 Flensburg
+49 461 866-0

E-Mail:  info@hwk-flensburg.de
Betreff: Handwerksrolle wegen Eintragung

Prosimi o wypełnienie formularzy czytelnie w języku niemieckim. Wszystkie wymagane dokumenty należy składać  uwierzytelnionione przez tłumacza języka niemieckiego.